Vedtægter 2017

Vedtægter for Aarhus Skøjteklub

Indholdsfortegnelse:

§ 1 Navn og hjemsted
§ 2 Formål
§ 3 Medlemskab
§ 4 Indmeldelse
§ 5 Udmeldelse
§ 6 kontingent
§ 7 Restance
§ 8 Udelukkelse og eksklusion
§ 9 Ordinær generalforsamling
§ 10 Dagorden
§ 11 Generalforsamlingens ledelse m.v.
§ 12 Ekstraordinær generalforsamling
§ 13 Bestyrelse – Valg

§ 14 Tegningsret
§ 15 Regnskab
§ 16 Revision
§ 17 Vedtægtsændringer
§ 18 Foreningens opløsning

§ 1 Navn og Hjemsted

Foreningens navn er Aarhus Skøjteklub. Den er stiftet den 28. Januar 1988, og har hjemsted i Aarhus kommune.

§ 2 Formål

Foreningens formål er at skabe interesse og kendskab til kunstskøjteløb som idrætsgren, samt skabe de bedst mulige rammer for udøvelsen af denne.

§ 3 Medlemskab

Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage alle.
Passive medlemmer kan optages i klubben, men har ikke adgang til idrætsudøvelsen, er ikke valgbare til bestyrelsen, og har ikke stemmeret.

Udnævnelse af æresmedlemmer og eventuel uddeling af ærestegn kan foregå efter bestyrelsens forslag.

§ 4 Indmeldelse

Indmeldelse skal ske til klubbens kasserer. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsen foretages af forælder eller værge. Indmeldelsen er bindende for en sæson, dog er der en prøvetid på 14 dage.

§ 5 Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af en sæson.

Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med foreningen.

§ 6 Kontingent

Kontingent for aktive medlemmer fastsættes på den ordinære generalforsamling. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

Et medlem kan søge om kontingentnedsættelse, såfremt medlemmet ingen indtægter har eller når forholdene i øvrigt taler herfor.

§ 7 restance

Kontingentet skal være fuldt betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

Ved for sen betaling af kontingentet fremsendes rykkerskrivelse. Såfremt kontingentet herefter ikke betales, skal medlemmet skriftligt meddeles, at det slettes af medlemslisten.

Ny indmeldelse kan kun ske mod betaling af gælden samt kontingent for den resterende del af sæsonen. Medlemmer der er slettet på grund af restance vil blive indberettet til respektive unioner eller forbund.

§ 8 Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes såfremt vedkommendes opførsel strider imod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.

Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes som et særligt punkt.

En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved en ændring af foreningens vedtægter.

§ 9 Ordinær general forsamling.

Generalforsamlingen er foreningens myndighed i alle anliggender og afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år. For medlemmer under 18 år tilfalder stemmeretten til dennes forældre eller værge. Hvert medlem har en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 21 dages varsel ved bekendtgørelse på mail og opslag på foreningens hjemmeside.

I indkaldelsen skal det fremgå, at indsendelse af forslag skal ske senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse til formanden.

Det reviderede regnskab for foreningen udleveres på generalforsamlingen.
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 10 Dagsorden

Dagorden til ordinær generalforsamling skal mindst indeholde:

  1. 1) Valg af dirigent og referent

  2. 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år

  3. 3) Forelæggelse af regnskab og budget til godkendelse

  4. 4) Fastsættelse af kontingent

  5. 5) Indkomne forslag

  6. 6) Valg af bestyrelsesmedlemmer

  7. 7) Valg af revisor og revisorsuppleanter

  8. 8) Eventuelt

§ 11 generalforsamlingens ledelse m.v.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret flertal (2/3) jfr. § 17 og § 18

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år og har stemmeret jfr. § 9.
Er medlemmet under 18 år kan en forælder eller værge stille op til bestyrelsen i stedet for medlemmet.

Fraværende, valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg af den foreslåede post.

Afstemning skal, såfremt 5 medlemmer forlanger det, foretages skriftligt.

Der føres en protokol over generalforsamlingens beslutninger. Protokollen godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 25 % af foreningens stemmeberettigede medlemmer begærer det skriftligt, med angivelse af de punkter som ønskes behandlet.

Indkaldelse sker med mindst 21 dages varsel.
For så vidt angår mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme regler som for den ordinære generalforsamling.

§ 13 Bestyrelse – valg

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne, heriblandt formanden er til stede.

Møder indkaldes af formand når denne finder det fornødent, eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer skriftligt forlanger dette med angivelse af emne.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsen består af et ulige antal dog mindst 3 medlemmer, formand, kasserer samt sekretær. Afdelingsbestyrelsen indkaldes til møde mindst 4 gange årligt.

Bestyrelsen medlemmer vælges på generalforsamlingen. Formand og sekretær vælges for 2 år i ulige årstal. Kasserer vælges for 2 år i lige årstal.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges på skift hvert andet år. Genvalg kan finde sted.

Op til 3 medlemmer under 18 år kan vælges af de unge selv som observatører i bestyrelsen uden stemmeret og ansvar.

Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 14 Tegningsret

Aarhus Skøjteklub tegnes af formanden.
Ved større økonomiske dispositioner kræves underskrift af både formand samt kasserer. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.

§ 15 Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen skal inden den 31. januar afgive driftsregnskab og status pr. 31. december med tilhørende noter, for det foregående år til revisoren.

Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

Årsregnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisors pa°tegning og underskrift.

§ 16 Revision

På de ordinære generalforsamlinger vælges for 2 år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant – jfr. § 10 Revisor skal hvert år i januar måned gennemgå det samlede regnskab og på se, at beholdningerne er tilstede.

Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 17 Vedtægtsændringer

Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Jfr. § 9 stk. 1

§ 18 Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er tilstede.

På generalforsamlingen skal der samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre. Beslutningen herom træffes ved simpelt stemmeflertal.

I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål i Aarhus kommune.

Vedtaget på generalforsamlingen den 6. Juni 2016.

Nyheder

Aarhus Skøjteklub | Göteborg Allé 9 | 8200 Aarhus N | Tlf. |