Aarhus Skøjteklub - Offentlig skøjteudlejning
/cms/Clubaarhusskojteklub/ClubImages/Vejledning_oprettelse_og_booking_af_vagter.pdf

Offentlig skøjteudlejning.
 
Den offentlige skøjteudlejning er en stor indtægtskilde for klubben og derved en stor faktor for klubbens eksistens med en professionel træner.
 
Uden skøjteudlejningen vil vi ikke kunne tilbyde træning på et så højt niveau eller en så bred træningsplan som vi gør. Det er derfor nødvendigt, at alle medlemmer tager vagter i den offentlige skøjteudlejning.
 
Vagterne er på mellem 2 timer og 15 minutter og op til 3 timer og 30 minutter. Vagter bliver ikke omregnet til antallet af timer man har stået, så man kan være heldig at få en vagt af kortere varighed end andre, men vagten tæller stadig det samme. Husk at møde ind senest 5 minutter før din vagt starter så du ikke risikerer at miste dit depositum og få en ekstra opkrævning.
 
Det er tilladt at løbere over 11 år kan stå i skøjteudlejningen med en forælder. Dette kræver at løberen er ansvarlig, serviceminded og fysisk i stand til at udlevere og sætte skøjter på plads. På denne måde kan man tage begge sine vagter på samme tid når både forælder og løber er på vagt sammen. 
 
Stå på skøjter mens dine forældre passer skøjteudlejningen.
 
Du kan få gratis adgang til offentlig skøjteløb, og hvis du gerne vil benytte de skøjter, du plejer at låne af klubben, kan I spørge hal-personalet pænt, om de har tid til at låse op ind til klubrummet. Vigtigt: denne mulighed gælder kun for børn af de forældre der på dagen står i den offentlige skøjteudlejning - ikke for venner og veninder.
 
Tildeling af vagter.
 
Alle løbere skal som minimum have 3 vagter i løbet af en sæson for at kunne få deres depositum tilbage til næste sæsonstart. Vagterne bliver lagt ind i et bookingsystem, som du kan tilgå via følgende link: http://www.supersaas.dk/schedule/Aarhus_Skojteklub/Sk%C3%B8jtevagter
 
Adgangskoden er: ASK8200skojte
 
Her skal du oprette dig med e-mailadresse, navn, mobilnummer og hvem man er forælder til. Hvis man ikke er forælder til nogen men selv er aktiv løber, så skriver man sit eget navn i feltet Forælder til. (se vejledning her)
 
Mobilnummeret bruges til at skøjtehallens personale kan få fat i dig hvis ikke du er mødt op til tiden til den pågældende vagt, og så andre kan kontakte dig hvis de har brug for at bytte en vagt. Du er selv ansvarlig for at bytte din vagt hvis du bliver syg eller hvis der kommer noget i vejen. Hvis ikke du møder op SENEST 5 minutter FØR din vagt starter, så vil du ikke kunne få dit depositum retur, og dit opsparet kontingentrabat uanset hvor mange vagter du har taget OG du vil blive opkrævet et administrationsgebyr på kr. 500,-
 
Hvis du er forsinket er det dit ansvar at give skøjtehallen besked om at du er på vej. Ring på 86 10 42 19.
 
 
Optjening af kontingent rabat ved vagter i den offentlige skøjteudlejning.
 
Hvis du er interesseret, vil du mod at bidrage med ekstra vagter, kunne opnå en kontingentnedsættelse på 100 kr. pr. vagt du står ekstra i udlejningen. Det optjente kan UDELUKKENDE bruges hvis man melder sig ind og betaler kontingent til næste sæson ved sæsonstart. Melder man sig ikke ind på et hold i klubben til næste sæsonstart, er det optjente tabt og refunderes ikke.
 
Ved første oprettelse, tilmelding og betaling af hold, betales der kr. 750,- i depositum for den offentlige skøjteudlejning. Beløbet er steget i denne sæson, for at sikre at vi kan få besat alle vagterne i den offentlige skøjteudlejning.
 
Udbetaling af depositum og optjent kontingent.
 
Når sæsonen slutter, bliver der lavet opgørelse over hvor mange vagter hver løber har haft, og om løberen har haft vagter nok til at depositum, kan tilbagebetales og om der er taget ekstra vagter som giver kontingentrabat ved næste sæsonstart. Dette betyder, at du ikke får rabat, når du tilmelder dig, men får dit tilgodehavende udbetalt.
 
2018/2019
For at modtage sit depositum retur og opnå kontingentrabat, skal følgende betingelser opfyldes:
3 vagter besættes i den offentligeskøjteudlejning
4. vagt fratrækkes som hjælp til klubben
Fra den 5 vagt og fremtidige vagter, opspares kr. 100,- pr. vagt i kontingentrabat til efterfølgende sæson.
 
 
2017/2018 
For at modtage sit depositum retur og opnå kontingentrabat, skal følgende betingelser opfyldes:
2 vagter besættes i den offentligeskøjteudlejning
1 "For the team" vagt á kr. 200,- fratrækkes som hjælp til klubben
Fra den 4 vagt og fremtidige vagter, opspares kr. 200,- pr. vagt i kontingentrabat til efterfølgende sæson.
 
 
Vi har ikke mulighed for at udbetale pengene til dig, før du har registreret dit kreditkort, hvorfor du først har mulighed for at få pengene retur, når du er tilmeldt og har betalt den nye sæson. Hvis ikke dit barn ønsker at gå til skøjteløb i næste sæson, og du har haft det antal vagter, der kræves for at DEPOSITUM kan refunderes (ekstra optjent kontingentrabat bortfalder hvis ikke løberen fortsætter til næste sæson), så kan du sende en mail til kasserer@aarhusskojteklub.dk med ønske om tilbagebetaling af depositum. Husk at skrive følgende oplysninger: Eget navn, mobilnummer og hvem du er forælder til samt bankoplysninger hvortil overførsel ønskes. Depositum kan, af administrative årsager, først refunderes ved næste sæsonstart.
 
Alle udbetalinger vil ske senest ved den nye sæsonstart, såfremt vi har de informationer der er nødvendige for at kunne lave en udbetaling.
 
Ansvarlig for offentlig skøjteudlejning.
 
Pernille Bøtker
 
HUSK at I hjælper med, at give klubben en bedre økonomi, ved jeres deltagelse i den offentlige skøjteudlejning. 
 
På forhånd tusind tak for hjælpen :-)
 
 
 
Public skate rental.
 
The public skate rental is a big source of income for the club and thus a major factor for the club's existence with a professional coach.
Without the skate rental, we will not be able to offer training at such a high level or as wide a training plan as we do. It is therefore necessary that all members take shifts in the public skate rental. The guards are between 2 hours and 15 minutes and up to 3 hours and 30 minutes. Shifts are not converted to the number of hours you have been on your shift, so you may be lucky to have a guard of shorter duration than others, but the guard still counts the same. Remember to meet within 5 minutes before your shift starts so you do not risk losing your deposit and get an extra charge. It is allowed that members over the age of 11 can stand in the skate rental with a parent. This requires that the member is responsible, service minded and physically able to hand over and put ice skates in place. In this way, you can take 2 shifts at the same time when both parent and member is on the same shift. There should ALWAYS be one on duty who speaks Danish.
 
You can skate while your parents are attending the public skate rental.
 
You can get free access to public skating on the day of the shift and if you want to use the skates you usually borrow from the club, you can ask the staff carefully if they have time to unlock the club room. Important: This option only applies to children of the parents who attend the public skate rental during the day - not for friends and girlfriends.
 
Taking shifts.
 
All runners must have at least 3 shifts in the public skate rental during a season in order to get their deposit back to the next season. The guards will be placed in a booking system that you can access via the following link: http://www.supersaas.dk/schedule/Aarhus_Skojteklub/Sk%C3%B8jtevagter
 
Password is: ASK8200skojte
 
Here you must create login with email address, name, mobile number and who you are a parent to. If you are not a parent to someone but you are an active member, enter your own name in the parent to field. (find the guide here)
The mobile number is used for the ice skating staff to get hold of you if you are not present for the shift, and so that others can contact you, if they need to change a shift. You are responsible for changing your shift if you get ill or if something comes up so you are not able to be there. If you do not attend AT LEAST 5 MINUTES BEFORE your shift starts, you will not be able to get your deposit back, no matter how many guards you have taken AND you will be charged an administration fee of 500 kr. If you are late, it is your responsibility to inform Aarhus Skojtehal that you are on your way. Call 86 10 42 19.
 
 
Taking extra shifts in the public skate rental and earning a discount for the next season.
 
If you are interested, it is possible to contribute with extra shifts to a reduction of 100 kr. for each extra shift in the skate rental. The reduction can ONLY be used if you sign up and pay the contingent to the next season at the season start. If you do not sign up for a team in the club for the next season, the reduction will be lost and will not be refunded.
 
At first registration and payment of classes, DKK 750, - is payable in the deposit for the public skate rental. The amount has increased this season, to ensure we can occupy all the shifts in the public skate rental.
 
When the season ends, a report is made of how many shifts each member has occupied and if the member has had enough shifts for the deposit to be repaid. We also check if extra shifts have been taken in order to get a discount at the next season. This means that you will not receive a discount when you sign up, but your payment will be paid when you have registered and paid for the next season. We do not have the option to pay the money to you before you have registered your credit card, so you first have the option to get the money back when you are registered and have paid the new season. If your child does not want to participate in skating the next season and you have had the number of shifts required for refundable DEPOSIT (additional earned cash discount will expire unless the member continues next season), then you can send an email to kasserer@aarhusskojteklub.dk with information to refund the deposit. Remember to write the following information: Name, mobile number and to whom you are parent, and bank details for which transfer is requested. Deposits may, for administrative reasons, be refunded only at the beginning of the next season.
 
All payments will be made no later than the new season start, if we have all information required to make the payment.
 
Remember, that you help the club with a better economy by participating in the public skate rental. 
 
Thank you in advance for your help ☺

 

Nyheder

Aarhus Skøjteklub | Göteborg Allé 9 | 8200 Aarhus N |